consortium

PERSBERICHT

10 november 2011

Uitvoering project Grensmaas wordt aangepast

De uitvoering van het project Grensmaas tussen Maastricht en Roosteren wordt aangepast. Een efficiëntere aanpak en kostenbesparingen zijn noodzakelijk om te voorkomen dat de doelstellingen hoogwaterbeveiliging en natuurontwikkeling niet gehaald worden.

Naast de uitvoeringsaanpassing betaalt het Rijk uitvoerder Consortium Grensmaas versneld vorderingen ter hoogte van 34 miljoen euro voor onder meer aangescherpte eisen voor kadeverhogingen en meerwerk. Bovendien kan het Consortium eventueel gebruik maken van een lening van het Rijk van maximaal 40 miljoen euro tegen een marktconforme rente.

Dat pakket maatregelen voor het project Grensmaas is donderdag 10 november 2011 gepresenteerd door staatssecretaris Joop Atsma van het ministerie van Infrastructuur en Milieu en Limburgs gedeputeerde Patrick van der Broeck. De maatregelen voor het project Grensmaas maken deel uit van een totaalpakket om de rivierbeveiliging in Limburg definitief af te ronden.

Crisis
Reden voor de wijzigingen in de uitvoering van het project Grensmaas is de aanhoudende economische crisis, waardoor de vraag naar zand en grind is gekelderd. Zonder wijzigingen belandt het project alsmaar dieper in de rode cijfers, zo heeft onafhankelijk onderzoek uitgewezen.

Belangrijkste aanpassing in de uitvoering is het vervallen van de aanleg van een tijdelijke werkhaven en een grinddepot in Geulle aan de Maas. Het zand en grind uit Geulle aan de Maas worden in de nieuwe opzet met vrachtauto’s vervoerd naar Itteren waar alle voorzieningen voor de grindveredeling en een werkhaven al zijn aangelegd. De duur van de werkzaamheden in Geulle aan de Maas, die in 2012 van start gaan, wordt ingekort van vijf naar tweeënhalf tot maximaal drie jaar.

De werkzaamheden in Itteren duren maximaal 2 ¾ jaar langer. Een jaar is nodig om alsnog het grind te winnen dat door de stagnerende markt niet kon worden afgezet. De overige extra tijd is nodig voor de verwerking van de delfstoffen uit Geulle aan de Maas en de aanleg van een nieuwe visvijver. In 2017 zit het werk erop in Itteren en is ook de werkhaven opgeruimd.

De werkzaamheden in Borgharen worden vrijwel zeker in 2013 afgerond. Formeel wordt de vergunning echter ook met één jaar verlengd tot 2014. Daarmee wordt extra ruimte gecreëerd om onvoorziene omstandigheden in de uitvoering het hoofd te kunnen bieden.

De locatie Urmond wordt vooralsnog niet geheel uitgevoerd. Het ontwerp wordt aangepast. De natuurontwikkeling krijgt volgens plan gewoon gestalte.

De herstart van de grindwinning in Bosscherveld schuift twee jaar op naar 2015 en duurt tot eind 2017. Op die locatie kan het Consortium op beperkte schaal (drie hectare) extra grind winnen.

De uitvoering van Trierveld in Sittard-Geleen start niet eind 2013, maar begin 2015. De uitvoeringsduur blijft ongewijzigd.

De hoogwaterbescherming wordt volgens afspraak toch in 2017 gerealiseerd door een tijdelijke extra verhoging van de kades over een lengte van drie kilometer, bovenop het oorspronkelijke traject van vijf kilometer.

De uitvoering in Visserweert en Illikhoven verandert niet.

Het totale project duurt één jaar langer. De afronding van de werkzaamheden verschuift naar 2024.

Het project Grensmaas beperkt het risico van een Maasoverstroming tot één keer in de 250 jaar. Ook wordt er duizend hectare nieuwe natuur ontwikkeld. Die twee doelstellingen worden gerealiseerd door de opbrengsten van de zand- en grindwinning.