klik hier om de nieuwsbrief online te bekijken
grensmaas
grensmaas
Nieuwsbrief maart 2019

Groen licht verlenging project Grensmaas

De uitvoering van het project Grensmaas gaat drie jaar langer, tot 31 december 2027, duren.

Provincie en Rijkswaterstaat hebben ingestemd met het verzoek van Consortium Grensmaas om langer te mogen werken aan de afronding van het project.

De werkzaamheden concentreren zich in die periode op de locatie Trierveld/Koeweide in de gemeente Sittard-Geleen. Daar heeft het Consortium extra tijd nodig voor de resterende grindwinning. Door de langdurige crisis van 2009 tot 2017 is er een achterstand in de grindwinning ontstaan van zo'n zeven miljoen ton. Het laatste jaar van de verlenging wordt gebruikt voor de afwerking van de locatie Trierveld/Koeweide. Consortium Grensmaas betaalt met de opbrengst van de winning van zand en grind de hoogwaterbescherming, die in 2017 is gerealiseerd en de ontwikkeling van ruim duizend hectare nieuwe natuur.

Gedeputeerde Hubert Mackus zegt dat het Consortium de afgelopen jaren veel krediet heeft opgebouwd, de hoogwaterbescherming met eigen middelen heeft gerealiseerd en daarvoor complimenten verdient. "Daarom willen we best wat respijt geven."

Directeur Kees van der Veeken is verheugd over de verlenging: "De resterende looptijd gaan we opnieuw in goede samenwerking met inwoners en alle andere partners het project afronden."

grensmaas

De locatie Trierveld in Sittard-Geleen

Deltacommissaris op werkbezoek (I)

Deltacommissaris Peter Glas komt vrijdag 29 maart op werkbezoek bij Consortium Grensmaas.

De deltacommissaris is verantwoordelijk voor de uitvoering van het nationale Deltaprogramma waarvoor jaarlijks 1,3 miljard euro ter beschikking komt. Dat programma behelst de uitvoering van een reeks maatregelen om Nederland ook op de langere termijn te beschermen tegen nieuwe overstromingen en tegen lange periodes van droogte als gevolg van de klimaatverandering.

Glas bezoekt onder meer de werklocatie Koeweide/Trierveld van het Consortium in Sittard-Geleen en bekijkt de gerealiseerde hoogwaterbescherming in Illikhoven en Visserweert.

Deltacommissaris op werkbezoek (II)

Tijdens het werkbezoek krijgt Glas ook de mogelijkheden voorgeschoteld om Limburg met aanvullende ingrepen voor de langere termijn te beschermen tegen nieuwe overstromingen.

Dijkgraaf Patrick van der Broeck van Waterschap Limburg informeert de Deltacommissaris over het hoogwaterbeschermingsprogramma in Limburg en geeft tekst en uitleg hoe de provincie ervoor staat met de klimaatadaptatie. Peter Glas gaat onder meer het gesprek aan met bewoners die geconfronteerd zijn met wateroverlast en modderstromen als gevolg van extreme buien die teruggevoerd worden op de klimaatverandering.

Alternatieve invulling Trierveld

Consortium Grensmaas heeft de vertegenwoordigers van de omgeving in de klankbordgroep geïnformeerd over de hoofdlijnen van een alternatieve inrichting van het gebied Trierveld in Sittard-Geleen. Oorspronkelijk was het de bedoeling dat Trierveld, na afronding van de werkzaamheden, weer een agrarische bestemming zou krijgen.

grensmaas

Het mogelijke eindbeeld voor Trierveld

Nu liggen er plannen om van Trierveld deels een natuurgebied en deels landbouwgebied te maken. De alternatieve inrichting van Trierveld is terug te voeren op de concentratie van landbouwactiviteiten in Koeweide, waar eigenlijk de natuur de ruimte zou krijgen. Het bestaande boerenbedrijf in Koeweide heeft te kennen gegeven zijn activiteiten te willen voortzetten met een bundeling van gronden rond de boerderij. De concentratie en uitbreiding van agrarische activiteiten in Koeweide betekent dat er elders ruimte moet komen om aan de natuurdoelstelling te voldoen. Die natuur is nu voorzien in een deel van Trierveld. Met de bewonersdelegaties in de klankbordgroep is afgesproken dat zij hun ideeën en wensen over de invulling van Trierveld kunnen inbrengen, uitgaande van de hoofdlijnen van landbouwconcentratie in Koeweide en natuurcompensatie in een deel van Trierveld. Die inbreng wordt medio juni in de klankbordgroep besproken.

Grazerpassage Obbicht

Rijkswaterstaat gaat bekijken of een strook van zo'n drie meter van de werkweg ter hoogte van Obbicht gehandhaafd kan blijven als passage voor de Gallowayrunderen en de Konikpaarden tussen de Grensmaasnatuur in Nattenhoven en noordelijke locaties als Grevenbicht, Illikhoven en Visserweert.

De onbelemmerde doorgang van grote grazers tussen Maastricht en Roosteren is een van de principes van het project Grensmaas.  In Obbicht staat dat principe op de tocht omdat paarden en runderen gebruik moeten maken van een smal pad op de dijk van Waterschap Limburg en direct langs de achtertuinen van de bewoners van de Maasstraat in Obbicht. Zowel het waterschap, als de bewoners, die geen afrastering bij hun achtertuin willen, voelen daar weinig tot niets voor.

Een eerste hydraulisch onderzoek heeft uitgewezen dat het behoud van de wegstrook geen noemenswaardige, nadelige effecten heeft op het waterpeil in de Maas. Die uitkomst moet nog nader geanalyseerd en afgestemd worden.

Grensmaasnatuur

Ook in de winter biedt de Grensmaas volop moois voor wie er oog voor heeft. Fotograaf Jos Ruijters is een van die spiedende ogen in het werkgebied van het project Grensmaas.

Jos struint met regelmaat door het gebied om bijzondere beelden van de uitvoering of van de natuur vast te leggen. Dat levert vaak fraai materiaal op. Zoals deze foto's van een aalscholver en de Kingbeek.

grensmaas

Mooi panorama van de Kingbeek. Inzet: De aalscholver heeft ook z'n stek gevonden bij de Grensmaas

Feestelijke opening fietspaden

De nieuwe fietspaden van het project Grensmaas worden als onderdeel van het RivierPark Maasvallei met een feestelijk tintje officieel geopend op zaterdag 6 april. De fietspaden zijn vorig jaar al opengesteld en zijn al volop in trek.

De openingshandeling is voorzien om 15 uur in de nabijheid van de hoogwaterbrug in Illikhoven. Muziek en natuurlijk een fietstochtje zijn enkele ingrediënten van de officiële opening, waarvoor ook de bewoners van harte uitgenodigd zijn.

grensmaas

Het beeld van enkele jaren geleden toen Visserweert nog geen eiland was

Toekomst Itteren en Borgharen

De inwoners van Itteren en Borgharen hebben deze week tijdens een drukbezochte bijeenkomst in Haarderhof hun zegje kunnen  doen over de toekomst van de beide dorpen.

Het resultaat van de uitvoering van het project Grensmaas speelt ook een belangrijke rol in die toekomst. De nieuwe natuur in de twee dorpen, als onderdeel van het RivierPark Maasvallei, wordt beschouwd als een belangrijke kans en een motor om de recreatie nieuwe impulsen te geven. De inwoners zijn trots op de nieuwe Grensmaasnatuur, maar hebben nadrukkelijk de wens uitgesproken dat die natuur beter toegankelijk moet zijn voor ouderen.

Voortgang

De uitvoering in Grevenbicht is nu daadwerkelijk van start gegaan met archeologisch onderzoek. Ook worden op korte termijn de visvijvers bij Elba leeggepompt.

De rivierverruiming in Nattenhoven is nagenoeg klaar. Afhankelijke van het verloop van de vergunningprocedure wordt er in de zomer in Nattenhoven nog enkele maanden gewerkt om dekgrond te verwijderen en zogenaamde hoge grindmilieus aan te leggen. Die grindruggen bieden niet alleen extra perspectief voor de natuurontwikkeling, maar betekenen ook dat fietsers en wandelaars in Nattenhoven mooie panorama's van de Maas voorgeschoteld krijgen.

Het hoogwater van de afgelopen dagen betekende dat het werk aan de rivierverruiming stilgelegd moest worden.

De grindwinning concentreert zich momenteel in Trierveld.

grensmaas

grensmaas

Beeld van het hoogwater vanaf de brug bij het voetveer en de uitvoering in Grevenbicht

De foto's in deze nieuwsbrief zijn van Consortium Grensmaas, Flying Eye, Bureau Stroming en Jos Ruijters

Consortium Grensmaas B.V. | Verloren van Themaatweg 11 | Postbus 36 | 6120 AA Born | info@consortiumgrensmaas.nl
twitter

U ontvangt deze e-mail omdat u bent ingeschreven voor de nieuwsbrief van Consortium Grensmaas.

Uitschrijven | Privacy Policy