Header Image
Home / Beleidsverklaring

Beleidsverklaring

De primaire taak van Consortium Grensmaas B.V. is de realisatie van het Grensmaasplan.
Het Grensmaasplan heeft als doelstellingen:

 • het reduceren van hoogwateroverlast;
 • het realiseren van grootschalige natuurontwikkeling;
 • het winnen van oppervlaktedelfstoffen.

Consortium Grensmaas B.V. heeft als beleidsdoelstellingen:

 • het nakomen van de Overeenkomst DMW 2005/3763 van 1 juli 2005; het bereiken van een optimaal financieel projectresultaat;
 • het bewerkstelligen dat het project een voorbeeld wordt op het gebied van natuur- en waterontwikkeling;
 • het bewerkstelligen van arbeidsvreugde van de betrokkenen;
 • het creëren van draagvlak en enthousiasme in Limburg voor het project, onder andere door lokaal in te kopen en lokale onderaannemers in te schakelen;
 • het bereiken van tevreden deelbelangen (grindproducenten, aannemers en Vereniging Natuurmonumenten);
 • het voorkomen van letsel aan mens en schade aan apparatuur, installaties en het milieu;
 • voldoen aan wet- en regelgeving (waaronder het verdrag van de Internationale Arbeids Organisatie m.b.t. arbeid en de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens);
 • het zoveel mogelijk duurzaam produceren en inkopen.

Ter beheersing en borging van alle werkzaamheden voorkomend uit de overeenkomst hebben wij een kwaliteitssysteem opgezet volgens ISO-9001. In dit kwaliteitssysteem zijn ook de veiligheidseisen van VCA**, de milieueisen van BRL SIKB 6000/7000, alsmede de eisen aan de zand- en grindproducten (CE/KOMO/BENOR) opgenomen.

Als organisatie streven we er naar om de doeltreffendheid van ons kwaliteitssysteem continu te verbeteren.
Onze (beleids-)doelstellingen worden in diverse ondersteunende plannen verder uitgewerkt.

C.P.J. van der Veeken
Directeur

Top